Terpsiton

Terpsiton
Foto: Theremin Center, Moskau