Terpsiton

Terpsiton
Photo: Theremin Center, Moscow